Praha – novostavba bytu (srpen 2017)

IMG_9556 IMG_9548 IMG_9547 IMG_9550 IMG_9531 IMG_9544 IMG_9550 (2) IMG_9549 IMG_9539 IMG_9543 IMG_9530 IMG_9533