Praha, novostavba bytu (květen 2017)

IMG_9813 IMG_9805 IMG_9810 IMG_9815 IMG_9818 IMG_9816 IMG_9820 IMG_9825 IMG_9824IMG_9826 IMG_9818 IMG_9838