Praha, novostavba RD (červen 2017)

IMG_0159 IMG_0158 IMG_0156 IMG_0165 IMG_0169 IMG_0163 IMG_0170 IMG_0162 IMG_0173 IMG_0174 IMG_0172 IMG_0172